Privacyverklaring

vanDIJK Afbouwprojecten, gevestigd aan Dr. Paul Janssenweg 155 5026 RH Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.vandijkafbouwprojecten.nl
Dr. Paul Janssenweg 155
5026 RH Tilburg
+31 13 463 95 69
info@vandijkafbouwprojecten.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

vanDIJK Afbouwprojecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere gegevens of gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar te verzamelen, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u, of een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandijkafbouwprojecten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

vanDIJK Afbouwprojecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling. Deze gegevens verwerken wij op grond van
  noodzakelijkheid voor levering van gevraagde diensten of informatie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Deze gegevens verwerken wij op
  grond van het commerciële belang om klanten marketingaanbiedingen te doen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze gegevens verwerken wij op grond van noodzakelijkheid voor levering van
  gevraagde diensten of informatie.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Deze gegevens
  verwerken wij op grond van noodzakelijkheid voor levering van gevraagde diensten of
  informatie.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. Deze gegevens verwerken wij op grond van
  noodzakelijkheid voor levering van gevraagde diensten of informatie.
 • vanDIJK Afbouwprojecten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend met uw goedkeuring.
 • vanDIJK Afbouwprojecten volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend met uw goedkeuring.
 • vanDIJK Afbouwprojecten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

vanDIJK Afbouwprojecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vanDIJK Afbouwprojecten) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

vanDIJK Afbouwprojecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van noodzakelijkheid voor levering van gevraagde diensten of informatie of op grond van een gerechtvaardigd belang, bewaren wij maximaal twee jaar nadat u onze diensten voor het laatst heeft gebruikt of uw laatste vraag is beantwoord.
 • Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of opt-in, verwerken wij totdat u uw toestemming intrekt of uzelf uitschrijft.
 • Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van een wettelijke plicht, verwerken wij zo lang als de betreffende wet vereist.


Delen van persoonsgegevens met derden

vanDIJK Afbouwprojecten deelt uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres) met verschillende derden (o.a. hosting, IT-support, marketing professionals) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en uw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vanDIJK Afbouwprojecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandijkafbouwprojecten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

vanDIJK Afbouwprojecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

vanDIJK Afbouwprojecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vandijkafbouwprojecten.nl. vanDIJK Afbouwprojecten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF is een internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken